LEADER Trajnostni sadovnjaki

 

 

 

Sadjarstvo je pomembna gospodarska panoga Posavja, travniški sadovnjaki pa naša bogata kulturna dediščina in neizkoriščena priložnost za ekološko kmetovanje, kjer so vedno bolj pomembna stara znanja in okolju prijazne prakse. Na hribovitem delu posavskega podeželja ni sistemskega pristopa spodbujanja različnih zaposlitvenih možnosti na osnovi naravnih in kulturnih danosti. Zato s projektom uvajamo ta sistemski pristop: zasaditev oglednih travniških sadovnjakov kot učno mesto, permakulturni pristop v kmetijsko prakso, oblike socialnega podjetništva in vključevanje »nekmetov«, »malih kmetov« oz. lastnikov kmetijskih zemljišč v izobraževanja s kmetijskega področja.

S projektom Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih ali na kratko Trajnostni sadovnjaki želimo vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano, vrniti življenje v vasi in spodbuditi zaposlitvene možnosti na podeželju, kar so tudi cilji lokalne razvojne strategije LAS Posavje. Projekt je bil leta 2012 izbran na javnem pozivu LAS Posavje za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih sredstev Leader.

Aktivnosti se bodo izvajale na različnih lokacijah Posavja pri partnerjih v projektu: Javni zavod Kozjanski park, Zavod Svibna na Brezovski Gori, Verbena d.o.o. na Okroglicah in Kulturno društvo Svibno.

Na Svibnem se bodo odvijala psoamezna izobraževalna srečanja, vzpostavil se bo manjši učni sadovnjak pri Podružnični osnovni šoli Svibno, vključno z zavetiščem za koristne živali v sadovnjaku, v jesenskem delu pa bo na ogled postavljena manjša razstava o pomenu svibenskih učiteljev za sadjarsko dediščino, ki je del tudi značilne kulturne krajine Svibnega.

Več o projektu na spletni strani vodilnega partnerja projekta: Verbena d.o.o., spletna stran: http://www.posestvoverbena.com 

Projekt  je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.